Algemene voorwaarden

 1.  Algemeen

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende diensten van Metrics in Balance Nederland BV, ofte haar dochteronderneming(en).


De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot geboden activiteiten binnen Metrics in Balance Nederland BV, ofte haar dochteronderneming(en).


Diensten: een op lichamelijk en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van diensten geboden binnen Metrics in Balance Nederland BV, ofte haar dochteronderneming(en).

 1.  Over Metrics in Balance Nederland BV

Metrics in Balance Nederland BV is een besloten vennootschap gevestigd te Dr. Cuyperslaan 74, 5623 BB, Eindhoven, met KVK nummer 70461139. 


Onder de moedervennootschap Metrics in Balance NV zijn een aantal merken en dochtervennootschappen werkzaam.


Balans Rugcentrum: groep van praktijken voor de behandeling van rug- en nekklachten. Balans heeft meerdere vestigingen in Nederland en opent regelmatig nieuwe praktijken. Zo heeft men Balans Eindhoven, Balans Tilburg en Balans Nijmegen.


Balans Studio: een concept van praktijken meer gericht op het brede welzijn. Naast behandelingen kan men hier terecht voor sport- en voedingsbegeleiding. Balans Studio heeft een ruimer aanbod dan Balans Rugcentrum. Ook de betaalmethoden kunnen verschillen, en zo is er bij Balans Studio mogelijkheid tot abonnementsformules en automatische incasso’s.


De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Metrics in Balance Nederland BV.


Specifiek voor de abonnementsformules en bijhorende betaalmethodes gelden bepaalde bijkomende voorwaarden, hieronder beschreven.


Bij vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Metrics in Balance Nederland BV kan per post op het voornoemde adres, per mail via info@metricsinbalance.com, of telefonisch via +31 40 245 0023.

 1.  Lidmaatschappen

3.1. De Consument is bekend met het feit dat hij of zij zijn/haar lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur welke ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. Indien het abonnement niet een maand voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met eenzelfde periode verlengd.

3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van de Ondernemer worden overgedragen.

3.3. De Ondernemer behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. De Ondernemer is gerechtigd om op ieder tijdstip identificatie van een Consument  te vragen teneinde na te gaan of de persoon in kwestie inderdaad de desbetreffende Consument is.

3.4. De consument mag gedurende de openingstijden gebruik maken van diensten van de Ondernemer, indien dat is inbegrepen in het gekozen pakket. Meer informatie over de soorten pakketten is te vinden op de website van Metrics in Balance Nederland BV.

 1.  Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door de Consument bij voorkeur via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan). In overleg kan er vooraf per pin of contant betaald worden.

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en de Consument dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten en diensten van de Ondernemer, is de Consument over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via automatische incasso.

4.4. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag de Ondernemer stornokosten  van € 5,-in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

4.5. Bij niet tijdige betaling is de Consument zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de Consument in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de Consument aan het Bedrijf te worden voldaan. De Consument kan geen gebruik maken van de faciliteiten en diensten van de Ondernemer tot het moment dat alle schulden aan de Ondernemer zijn voldaan.

4.6. Indien de Ondernemer over dient te gaan tot incasso van de vordering op de Consument, is de Consument voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan de Ondernemer de consument wettelijke rente per maand in rekening brengen. De Consument kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van de Ondernemer tot het moment dat aan de betalingsverplichting van het incassobureau is voldaan (conform de afspraken met het incassobureau).

4.7. Indien de Ondernemer kortingsvormen aanbiedt, dan kan slechts één kortingsvorm worden toegekend per lidmaatschap. De Consument is verplicht met behulp van de gangbare officiële middelen te bewijzen dat hij/zij in aanmerking komt voor een eventuele korting. Alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van een korting, dient de Consument onmiddellijk mee te delen aan de Ondernemer. Het bewijs dat de Consument in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van twaalf maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van de Ondernemer. Als de Consument nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van de Ondernemer of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van zes maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft de Consument niet het recht om zijn/haar lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

4.8. De Consument kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.10. De Ondernemer is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te verhogen.

4.11. De Ondernemer is bevoegd het lesaanbod ten allen tijden aan te passen.

 1.  Privacy

5.1. De Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van de Consument binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.

 1.  Ontbinding lidmaatschap

6.1. Indien de Consument zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

6.3. Het, door de Consument, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden die door een arts zijn beoordeeld. De beoordeling van arts is hierin leidend. Ook bij verhuizing buiten een straal van vijftien kilometer van de vestiging maakt tussentijdse beëindiging door de Consument mogelijk.

6.4.Voor de in dit artikel 6.3. genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Voor een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is de Ondernemer bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

6.5. De Ondernemer mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

6.6. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

6.7. Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 maanden bij een 10 rittenkaart en 12 maanden bij een 20 rittenkaart of hoger. Uitzonderingen: Een strippenkaart die je aanschaft met een actie is korter geldig! Bij een 10 rittenkaart is dit 3 maanden en bij een 20 rittenkaart of hoger 6 maanden. 

 1.  Opschorting

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van de Ondernemer het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na goedkeuring van een arts.

7.2. Voor iedere opschorting is de Ondernemer bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

7.3. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.4. De betalingsverplichting van de Consument wordt niet opgeschort , de lidmaatschapsovereenkomst wordt bij opzegging verlengd met de daadwerkelijke duur van de opschorting. Voor deze verlenging is de Consument geen lidmaatschapsgelden verschuldigd.

 1. Openingstijden

8.1. De Ondernemer is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2. De Ondernemer is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3. De Ondernemer is bevoegd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

De Consument heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

 1.  Informatieplicht

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de Consument (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de Ondernemer, te worden doorgegeven.

9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer de Ondernemer kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij de Consument.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Ondernemer.

10.2. Iedere Consument is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn/haar persoonlijke bezittingen. De Consument wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch de Ondernemer, noch de medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van Metrics in Balance Nederland, of haar dochteronderneming(en).

10.3. Ieder gebruik van de faciliteiten en de diensten van de Ondernemer geschiedt voor eigen risico. Iedere Consument dient zelf voor gebruik van welke faciliteit of dienst dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar verantwoord is.

 1. Huisreglement

11.1. De Consument is bekend met de door de Ondernemer gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de vestigingen en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie. De Consument is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. De Ondernemer kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 1. Slotbepaling

12.1. Op alle door de Ondernemer gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Overeenkomsten tussen de Consument en de Ondernemer kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

12.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.